Vsak operater je odgovoren za izvajanje predvidenih aktivnosti v svojem omrežju.

 

 

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja (ELES)

Družba ELES ima izključno pravico za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo skrbi za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. Odgovorno in trajnostno načrtuje, gradi in vzdržuje slovensko visokonapetostno prenosno omrežje na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 kV in del 110 kV. S strateškimi inovacijskimi projekti pa razvija prenosno omrežje prihodnosti.

www.eles.si

 

 

Hrvatski operator prijenosnog sustava, d.o.o. (HOPS)

Družba HOPS ima izključno pravico za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Hrvaške. Je lastnik celotnega hrvaškega prenosnega omrežja na 400 kV, 220 kV in 110 kV napetostnem nivoju. Skrbi za razvoj omrežja, vodenje elektroenergetskega sistema in zagotavljanje neprekinjenega prenosa električne energije.

www.hops.hr

 

 

SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. (SODO)

Družba SODO izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 945.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljamo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. Z ustreznim načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavljamo dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo.

www.sodo.si

 

 

HEP-Operator distribucijskog sustava, d.o.o. (HEP ODS)

HEP ODS je podjetje v skupini HEP. Pokriva 21 distribucijskih področij na območju Republike Hrvaške. Za potrebe uporabnikov omrežja izvaja storitev distribucije električne energije, ki vključuje dostop do omrežja in njegovo uporabo. HEP ODS je odgovoren za kakovost dobavljene električne energije vsem končnim odjemalcem.

www.hep.hr/ods

VAS ZANIMA VEČ?Oglejte si:
Search